Regulamin korzystania ze stołówki

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej

 

 I.     ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1.  Na stołówce, w porze śniadaniowej i obiadowej mogą przebywać wyłącznie dzieci korzystające z posiłków.

2.  Osoby spożywające posiłek mają obowiązek: posiadania karty obiadowej, upoważniającej do odbioru posiłku.

3.  Uczeń zobowiązany jest przestrzegać zasad  BHP w stołówce.

4.  Podczas oczekiwania na posiłek oraz spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania, kulturalnego odnoszenia się do rówieśników, personelu kuchni i stołówki, stosowania się do poleceń i uwag osób dyżurujących. Nie należy prowadzić głośnych rozmów, krzyczeć, biegać po stołówce lub prezentować innych niestosownych zachowań, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych.

5.  W stołówce obowiązuje cisza.

6.  Nie wolno wnosić na teren stołówki plecaków, tornistrów oraz odzieży wierzchniej, jak kurtki, płaszcze.

7.  Uczniowie klas 0-III zobowiązani są do przestrzegania zasad, ustalonych przez opiekuna grupy z pracownikami kuchni, np. poruszania się po stołówce, odnoszenia brudnych naczyń, zasad odbierania dań z okienka podawczego, czy pobierania kompotu, owoców.

8.  Dyżurujący nauczyciel lub sprawujący opiekę nad uczniami kl. 0-III w stołówce pilnuje poprawnego zachowania się uczniów.

 

9.  Wszyscy uczniowie ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad zachowania się w stołówce oraz podporządkować zaleceniom dyżurującego nauczyciela.

           II.     SERWOWANIE POSIŁKÓW:

1.  Przed wyznaczona godziną spożywania posiłku, pracownicy obsługi kuchni nalewają zupę do waz i roznoszą na stoliki. Wazy napełnia się do wysokości ½ (klasy 0-3), ¾ (klasy wyższe).

2.  Przed posiłkiem klas 0-III pracownicy kuchni rozkładają na każdym stoliku komplet talerzy do zupy oraz komplety sztućców.

3. W klasach 0 – II zupę nalewa dzieciom nauczyciel sprawujący bezpośrednią opiekę nad grupą w stołówce, w klasach trzecich uczniowie nalewają zupę sami pod kontrolą nauczyciela.

4.  Starsi uczniowie nalewają zupę samodzielnie z wazy znajdującej się na stoliku.

5.  Wazy z zupą pozostają na stolikach do końca spożywania posiłku. W przypadku potrzeby uzupełnienia pustej wazy, należy zgłosić taką potrzebę nauczycielowi (kl. 0-III) lub w przypadku uczniów starszych odnieść pustą wazę. Pełną wazę na stolik podaje nauczyciel dyżurujący lub w przypadku klas starszych, wyznaczony przez niego uczeń.

6.  Uczniowie klas 0- III, którzy skończyli spożywać zupę, odnoszą puste talerze do okienka za zgodą i pod kontrolą nauczyciela. W klasach młodszych, w zależności od potrzeby, nauczyciel pomaga odstawić talerz do okienka. Następnie dzieci ustawiają się w kolejkę po drugie danie.

7.  Starsi uczniowie odnoszą puste talerze do okienka i ustawiają się w kolejkę po drugie danie.

8.  Odchodząc od okienka z obiadem uczniowie zajmują to samo miejsce przy stoliku, przy którym jedli zupę. Młodszym uczniom (0-IV kl.) nie wolno jednocześnie nieść talerza z drugim daniem i np. kompotu.

 9.  Po spożyciu drugiego dania naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka (zmywalni)

III.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.  Nad bezpieczeństwem uczniów, którzy korzystają z obiadów w stołówce  czuwają nauczyciele.

2.  Za ład w stołówce odpowiedzialny jest nauczyciel dyżurujący w stołówce (klasy starsze) oraz osoba sprawująca opiekę nad grupą (0 – III) – podczas spożywania przez nią posiłku.

3. Dyżurujący nauczyciel/ sprawujący opiekę nad uczniami w stołówce pilnuje bezwzględnie poprawnego zachowania się uczniów. Nadzoruje poprawne odnoszenie talerzy i ustawianie się w kolejce po drugie danie.

4.  Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek na niej oraz zgłaszać osobom dyżurującym wszelkie nieprawidłowości.

5.  Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada osoba, która szkodę wyrządziła (np. uczeń  a finansowo jego rodzice).

 6.  W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia a w konsekwencji uczeń korzystający ze stołówki może zostać zawieszony lub pozbawiony prawa do korzystania z obiadów.

  

KULTURALNE ZACHOWANIE W CZASIE SPOŻYWANIA POSIŁKU   
 ŚWIADCZY O NASZYM DOBRYM WYCHOWANIU I KULTURZE OSOBISTEJ