Informacje o opłatach za wyżywienie

CZERWIEC 2022 r.

Termin płatności do 30.05.2022 r.

Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto szkoły nr: 84 1020 4795 0000 9502 0278 2738

Uczniowie SP 33

15 obiadów x 6,50 zł = 97,50 zł

Dla uczniów kl. I-IV korzystających ze świetlicy i stołówki szkolnej

w dniu 17.06 (dzień wolny od zajęć szkolnych) – proszę dodać 6,50 zł

Dla uczniów kl. I-IV korzystających ze świetlicy i stołówki szkolnej

w dniu 24.06 (zakończenie roku szkolnego) - proszę dodać 6,50 zł

Uczniowie LO XII

15 obiadów x 6,50 zł = 97,50 zł

Klasa „0”

15 dni posiłkowych x 8,50 zł 127,50 zł

Dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej w dniu 17.06
i 24.06 (dni wolne od zajęć szkolnych) – proszę dodać 17,00 zł

 

Nauczyciele

15 obiadów x 8,60 zł =  129,00 zł

Administracja i obsługa

15 obiadów x 9,20 zł138,00 zł   

Uwaga! Prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się z poniższą treścią.

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH KORZYSTAJĄCYCH
Z OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W stołówce szkolnej ZSS funkcjonuje system e-stołówka. Aby skorzystać z obiadu, uczniowie posługują się kartami zbliżeniowymi.

Rodzice nowych uczniów powinni, oprócz opłaty za posiłki, wnieść opłatę za kartę w wysokości 5,00 zł na konto Rady Szkoły: PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345

Karta wydawana jest jednorazowo. Cyklicznie, po zaksięgowaniu Państwa wpłat, będzie ona automatycznie aktualizowana na kolejny miesiąc żywieniowy. Uczeń chcąc skorzystać z obiadu, zbliża kartę do czytnika zlokalizowanego w stołówce szkolnej obok okienka podawczego. W przypadku zgubienia nośnika będzie można nabyć jego duplikat. Za wydanie duplikatu pobierana będzie opłata – 15,00 zł.

Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • Odpłatności za obiady należy dokonywać przelewem, za cały miesiąc z góry, najpóźniej wpłata musi zostać zaksięgowana ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
  • Informacja o numerze konta oraz wysokości opłat za obiady w danym miesiącu jest dostępna w szkole oraz na szkolnej stronie internetowej (www.zssport.pl) w zakładce Dla rodzica Obiady (informacja pojawia się na stronie do 23-go dnia miesiąca poprzedniego, tj. do 23-go września na miesiąc październik itd.).

Wyjątki:

  • wrzesień 2021 r. – termin płatności do 03.09.br.
  • styczeń 2022 r. – wpłaty za miesiąc styczeń należy dokonać dopiero w pierwszym dniu roboczym nowego roku kalendarzowego.

W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko dziecka, klasę, wskazać miesiąc żywieniowy. W przypadku planowanej absencji Rodzice proszeni są o wpłatę pomniejszonej kwoty oraz opisanie, w jakich dniach dziecko nie będzie korzystało z obiadów;

  • W pierwszym dniu, w przypadku braku wpłaty, dziecko korzystające z obiadów otrzyma posiłek, który będzie zewidencjonowany w systemie komputerowym. Od drugiego dnia żywieniowego danego miesiąca, posiłki wydawane będą tylko dzieciom, które posiadają zewidencjonowaną wpłatę lub telefonicznie potwierdzoną obecność na obiedzie przez Rodzica. Dokument dowodu wpłaty można też przesłać bezpośrednio na adres mailowy: intendent@lo12.szczecin.pl.

Wpłaty po terminie będą odsyłane na konto Rodzica, a dziecko wykreślone z obiadów w danym miesiącu, chyba że zostanie to ustalone inaczej z intendentem szkolnym.

  • Rodzice oraz Pracownicy Szkoły, korzystający z obiadów,  mogą odwołać obiad telefonicznie, mailowo lub osobiście u intendentki 2 dni przed planowaną nieobecnością. Rezygnację od następnego dnia można zgłaszać  do godziny 14:00 tylko w przypadku nieobecności dziecka w szkole z powodu nagłej choroby. Nieodwołanie obiadu jest jednoznaczne z opłatą za ten obiad. Zwrot środków za prawidłowo wypisany obiad otrzymujecie Państwo na konto bankowe, z którego wniesiona została opłata.
  • W celu uzyskania wszelkich informacji dot. obiadów prosimy o kontakt z intendentką.

Prosimy dokonywać wpłat za posiłki z należytą starannością i terminowością.

Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto szkoły:

84 1020 4795 0000 9502 0278 2738

Opłatę na Fundusz Stołówkowy w wysokości 50 zł rocznie (5 zł miesięcznie) prosimy wnosić na konto Rady Szkoły PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345